ОКВИРНИ ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН
ОБНОВЕ ТВРЂАВЕ СТАЛАЋ - ГОРЊИ ГРАД
И КУЛЕ ТОДОРА ОД СТАЛАЋА,
СПОМЕНИК ВОЈВОДИ ПРИЈЕЗДИ

1. ОБНОВА БЕДЕМА ГОРЊЕГ ГРАДА, ТВРЂАВЕ ТОДОР ОД СТАЛАЋА ИЗНОСИ 232.320,00 еура
2. ОБНОВА КУЛЕ ТОДОРА ОД СТАЛАЋА ИЗНОСИ 82.570,00 еура
3. УПОТРЕБА ТЕШКЕ МЕХАНИЗАЦИЈЕ И ДИЗАЛИЦА ИЗНОСИ 15.000,00 еура
4. Пројектно техничка документација (геологија, геодезија, пројектовање) Износи 18.900,00 еура
5. Надзор над извођењем радова износи 12.600.00 еура
6. СПОМЕНИК ВОЈВОДИ ПРИЈЕЗДИ СА ПОСТАМЕНТОМ, укупне висине 12м - Износи 14.000,00 еура

УКУПНО (1+2+3+4+5+6) ИЗНОСИ 375.390,00 еура

Председник Удружења Тодор од Сталаћа
Др. Љубиша Поповић